Θέση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση του ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ»

Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό, ότι έχει αδειοδοτηθεί χώρος απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στον χώρου του ορυχείου Πτολεμαΐδας. Η αδειοδότηση αυτή έγινε με την έγκριση από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που υπέβαλε η ΔΕΗ Α.Ε. με τίτλο: «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Α.Ε.».
Πρόκειται για έργο κατηγορίας Α1 σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, που σημαίνει ότι θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και η αδειοδότησή του έγινε χωρίς καμιά διαβούλευση. Χωρίς δηλαδή να εφαρμοστεί η τεχνική του διαλόγου, που συμβάλλει στην συμμετοχή, την κατάθεση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και στον συγκερασμό απόψεων.

Όπως λοιπόν προκύπτει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι φορείς της περιοχής μας δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν άποψη για το θέμα αυτό και τέθηκε ως δεδομένο. Επίσης σημειώνεται ότι δεν εκδόθηκαν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι με την κατάθεση Τεχνική Περιβαλλοντικής Μελέτης.
Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, διερωτόμαστε:

1.           Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της τροποποίησης της ΑΕΠΟ, όπως ρητά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις «… επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ….» (άρθρο 6 του Ν. 4014/2011). Διότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για επέκταση της δραστηριότητας για τους παρακάτω λόγους:
       I.          Γιατί πρόκειται να κατασκευαστούν νέες κυψέλες για την τοποθέτηση των επικίνδυνων αποβλήτων.
    II.          Διότι αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων, μια και προβλέπεται η συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων από τη μισή Ελλάδα (μέχρι και την Αττική), ενώ μέχρι τώρα το έργο αφορούσε μόνο τα απόβλητα που παράγονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ.
  III.          Διότι επεκτάθηκε το είδος των αποβλήτων που θα αποτίθενται στον χώρο αυτό. Συγκεκριμένα, ενώ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, με την έγκριση της ΤΕΠΕΜ δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και διαφόρων άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.
Άποψή μας είναι ότι για το έργο αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011,  ενώ η ΤΕΠΕΜ μπορεί να εξειδικεύσει ένα έργο, όχι όμως να το επεκτείνει. Αμφισβητούμε τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 2.6 της αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (α.π. 124528/7.5.2008 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ) και την ορθότητα εφαρμογής του,  το οποίο μάλιστα αναφέρεται σε εκπόνηση και έγκριση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ).

2.           Έχει ενσωματωθεί η άδεια συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων για την ΔΕΗ στους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να αναφερθεί πλέον και το νέο πεδίο εφαρμογής που αφορά μεγάλο τμήμα της χώρας και όχι μόνο την περιοχή των ορυχείων; Σημειώνεται ότι η άδεια της ΔΕΗ Α.Ε. έληξε στις 01.04.2009.

3.           Υπάρχει συμβατότητα του έργου με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων;

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί και οφείλει να συμβάλει σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή δια του θεσμικού του ρόλου. Οφείλει όμως επίσης, να αντιδράσει σε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται χωρίς να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να αγνοείται παντελώς η άποψη των τοπικών φορέων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Θέση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος για τα απόβλητα με την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, με συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών σε σχέση με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Μαυροματίδης

και από το site του ΤΕΕ/ΤΔΜ:

ΤΕΕ/ΤΔΜ – Παρέμβαση για την έγκριση του ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου