Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η "Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του προς μετεγκατάσταση οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έκτασης 887.230,56 τ.μ. (ΟΠΚ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος". Πρόκειται για το ΦΕΚ της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης [ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Αρ. Φύλλου 6, 24 Ιανουαρίου 2012]. Αναλυτικά το ΦΕΚ δίνεται παρακάτω:
ΦΕΚ μετεγκατάστασης Ποντοκώμης [24.01.2012]

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος», (ΦΕΚ 277/Α’), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α’) και ειδικότερα των άρθρων 128 έως 138 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 9 περιπτ. ε του Ν. 2882/01 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ 17/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3175/03 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’), β. του ν.δ 180/1974 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογή του Μεταλλευτικού Κώδικος λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων» (ΦΕΚ 347/Α’), γ. του άρθρου 29 παρ. 9 και 11 του Ν. 2882/01 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ΦΕΚ 17/Α’), δ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’), ε. του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 70 του άρθρου 1 του Π.Δ. 92/93 (ΦΕΚ 38/Α’/223 1993) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις διανομαρχιακού επιπέδου αρχές του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας», στ. του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α’), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α’), ζ. της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθ. 2876/ 7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β’), η. του άρθρου 2 του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών , συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α’), θ. του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009 «Περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/ Α’), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ.189/2009» (ΦΕΚ 56/Α’).
2. Το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α’).
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 52306/25.11.2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 2741/Β’).
4. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/0ικ.7630/22.04.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί μεταβίβασης στο Γενικό Γραμματέα Ενέρ¬γειας και Κλιματικής Αλλαγής, στους Προϊσταμένους των Γ ενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» (ΦΕΚ 582/Β’).
5. Το υπ’ αριθμ. ΔΜΑΟΡ/2423/27.06.2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ και τα συνημμένα αυτού για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του προς μετεγκατάσταση οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έκτασης 887.230,56 τ.μ. (ΟΠΚ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος.
6. Το υπ’ αριθμ. 1679/02.08.2011 έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας (Ε.Μ.Β.Ε.) προς το Δήμο Κοζάνης και η υπ’ αριθμ. 58443/30.08.2011 απάντηση του εν λόγω Δήμου.
7. Το υπ’ αριθμ. ΔΜΑΟΡ/4638/08.12.2011 έγγραφο της ΔΕΗ ΑΕ με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Ε.Μ.Β.Ε. οι επικαιροποιημένοι και διορθωμένοι κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα της εν θέματι απαλλοτρίωσης.
8. Το υπ’ αριθμ. ΕΜΒΕ/3250/27.12.2011 έγγραφο της Ε.Μ.Β.Ε. συνοδευόμενο από εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες, μελέτη σκοπιμότητας και έκθεση αυτοψίας, με το οποίο προτείνεται η κήρυξη της αιτούμενης απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος.
9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 133314/2929/09.11.2011 απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «'Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλλευσης λιγνίτη σε χώρο συνολικής έκτασης 147.925.860 τ.μ. και των απαραίτητων (συνοδών, υποστηρικτικών κλπ) για την υλοποίηση αυτής έργων, στην περιοχή «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ» Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.».
10. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
1. Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της αιτούσας ΔΕΗ Α.Ε., του προς μετεγκατάσταση οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης, Δημοτικής Ενότητας Δημ. Υψηλάντη, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, έκτασης 887.230,56 τ.μ. (ΟΠΚ 3) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκείμενου λιγνιτικού κοιτάσματος.
2. Οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις, οι ιδιοκτήτες αυτών, τα εμβαδά και οι συντεταγμένες τους, απεικονίζονται και περιγράφονται στους υπ’ αριθμ. 18 από 13.05.2009 κτηματολογικούς πίνακες απαλλοτρίωσης οικισμού Ποντοκώμης και στα υπ’ αριθμ. 13 από 13.05.2009 κτηματολογικά διαγράμματα που συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν, εγκρίθηκαν και υπογράφονται από τους Μαυρομμάτη Μαυρομμάτη, Αικατερίνη Γκάτση, τοπογράφο μηχανικό, Βασίλειο Φωτεινόπουλο, αγρονόμο τοπογράφο, Λουκά Παναγιώτα, γεωπόνο, Κωνσταντίνο Ρηγόπουλο, Σοφία Χατζημουρατίδου, Γεώργιο Παγώνη και Θεμιστοκλή Μπασιώτη και θεωρήθηκαν από 19.12.2011 από τον Αποστόλου Ιωάννη, Επιθεωρητή Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και τους Ιωάννου Δημήτριο, τοπογράφο μηχανικό, Πάτκο Βασίλειο, Πασχαλίδου Ιωάννα, και Μήτσιου Αθανάσιο, μηχανικούς της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.
3. Η εκμετάλλευση του λιγνιτικού κοιτάσματος θα περιοριστεί εντός του προς απαλλοτρίωση χώρου. Οι εργασίες εκμετάλλευσης θα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. (και ειδικότερα τα άρθρα 85 έως 87) και τις εντολές της Ε.Μ.Β.Ε., τηρουμένων των όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Για τη χωροθέτηση των μεταλλευτικών εργασιών εντός της υπό απαλλοτρίωση έκτασης θα τηρούνται οι κείμενες διατάξεις του Κ.Μ.Λ.Ε. Επισημαίνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών, είναι η ύπαρξη εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΜΛΕ.
4. Κατά της παρούσας οι ιδιοκτήτες των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων δύνανται να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 137 του Ν.Δ. 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση στην Κοπή Πίτας του ΤΕΕ [22.01.2012] για το έργο του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας και τα προβλήματα των μηχανικών

H τοποθέτηση μου στην καθιερωμένη κοπή πίτας του τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ [22.01.2012] όπου έγινε συνοπτική αναφορά για το έργο και τις πρωτοβουλίες του τμήματος καθώς και για τα προβλήματα των μηχανικών. Η ομιλία στο παρακάτω video (μετά τα πρώτα 22 δευτερόλεπτα):



κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Θέμα λίγων ημερών το ΦΕΚ μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης - εστάλη από το ΥΠΕΚΑ για δημοσίευση

Υπογράφηκε από τον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου και εστάλη για δημοσίευση [16.01.2012] η αναγκαστική απαλλοτρίωση (μετεγκατάσταση) του οικισμού Ποντοκώμης. Σημειώνεται ότι υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση για επανελέγχους από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας [Σεπτέμβριο ~ Δεκέμβριο 2011) οπότε και εστάλη στο ΥΠΕΚΑ [28.12.2011] για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) σε περίπου 10 ημέρες.

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Τοποθέτηση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης [16.01.2012] για τη ΔΕΗ και τα χρηματοδοτικά εργαλεία

H τοποθέτηση μου στο Δ.Σ. Κοζάνης [16.1.2012] για τα «Χρηματοδοτικά εργαλεία – αντισταθμιστικά οφέλη από ΔΕΗ (για τη χρήση των φυσικών πόρων) με στόχο τη χρηματοδότηση της μεταλιγνιτικής περιόδου» με την ιδιότητα του Προέδρου του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας:

κλικ για πλήρη ανάγνωση...

Στο ΣτΕ ο λιγνίτης - [Δήλωση στη Free Sunday]

Δύο μήνες μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης (133314/2929/09.11.2011), σοβαρές επιφυλάξεις για τις συνέπειες του έργου στη λειτουργία 8 οικισμών (Μαυροπηγή, Κόμανος, Ποντοκώμη, Κλείτος, Μαυροδένδρι, Άγιος Χριστόφορος, Προάστιο, Ακρινή) της επαρχίας Εορδαίας εκφράζει η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, καθώς «το επίδικο έργο αποτελεί μία εξαιρετικά σύνθετη και εκτεταμένη εγκατάσταση».

κλικ για πλήρη ανάγνωση...