Σχέσεις ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόταση στο Δ.Σ. ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης 30/05/07)

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με τη ΔΕΗ είναι πρωταρχικός. Επειδή το θέμα δεν προσφέρεται για αποσπασματικές τοποθετήσεις χωρίς συντονισμό προτείνω τη δημιουργία ενός θεματικού συνεδρίου για τη ΔΕΗ με εισηγήσεις τόσο από ειδικούς του χώρου όσο και από τους τοπικούς φορείς. Στο τέλος του κάθε θεματικού κύκλου θα υπάρχει στρογγυλή τράπεζα για την δημιουργία ενός συμφωνημένου οδηγού πολιτικής της αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη ΔΕΗ. Το Συνέδριο προτείνω να οργανωθεί με χρηματοδότηση από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης και να δοθεί ευρεία δημοσιοποίηση στο γεγονός. Διοργανωτές θα είναι η ΤΕΔΚ και η Ν.Α. Κοζάνης όπου θα κληθεί να συμμετάσχει και η ΔΕΗ ΑΕ πέραν των άλλων φορέων.

Οι προτεινόμενοι άξονες του Συνεδρίου:

Περιβάλλον

 • Αποκαταστάσεις εδαφών
 • Υπόγειος υδροφορέας
 • Εναέριοι ρύποι
 • Μηχανισμοί ελέγχου ρύπων

Υγεία

 • Παρούσα κατάσταση
 • Δράσεις πρόληψης – αντιμετώπισης ασθενειών

Μετεγκαταστάσεις οικισμών


 • Αναγκαιότητα
 • Χρονοπρογραμματισμός

Απασχόληση

 • Ειδικότητες όρια ηλικίας, προσλήψεις
 • Απόδοση εδαφών
 • Έρευνα – καινοτομία στο χώρο της ενέργειας
 • Αστική – εξωαστική χρήση τηλεθέρμανσης
 • Κοινές επιχειρήσεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Ιπτάμενη τέφρα, Βιομηχανικό – Τεχνολογικό Πάρκο)

Λιγνίτης – εκσυγχρονισμός μονάδων

 • Το μέλλον της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα και την ΕΕ
 • Δημιουργία ή μη νέων μονάδων

Μεταλιγνιτική περίοδος

 • Βιομηχανική κληρονομιά
 • Green Economy
 • Προοδευτική αναδιάρθρωση οικονομίας
 • Αποτύπωση αναπτυξιακού οράματος για την περιοχή
 • Χρονοπρογραμματισμός δράσεων μεγάλης κλίμακας με προστιθέμενη αξία στην περιοχή

Ακόμη επιγραμματικά πολιτικά:
1. Την απαίτηση των πολιτών:

 • Να εφαρμόζονται επακριβώς οι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ
 • Να ενημερώνονται καθημερινά για την κατάσταση της ατμόσφαιρας
 • Να ενταθούν οι προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των νέων εδαφών στα ορυχεία.
 • Τη δημιουργία οργάνου (π.χ. με ουσιαστική ενεργοποίηση του ΚΕΠΕ) για την παρακολούθηση των δεικτών περιβαλλοντικής ρύπανσης

2. Μετεγκατάσταση οικισμών που πλήττονται βάναυσα από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ
3. Την αύξηση των θέσεων εργασίας στις παραγωγικές μονάδες της περιοχής.
4. Την αξιοποίηση 800 MW στην περιοχή για αντικατάσταση παλαιών μονάδων με νέες σύγχρονες μονάδες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρέπει να συνυπολογιστεί και η άποψη όλων των φορέων).
5. Την εξωαστική χρήση της τηλεθέρμανσης και επέκταση της αστικής χρήσης.
6. Την επιστροφή και αξιοποίηση των νέων εδαφών που προκύπτουν μετά την αποκατάσταση από τα ορυχεία για αναπτυξιακές δράσεις και στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
7. Την αξιοποίηση των νερών που διαχειρίζεται η ΔΕΗ, ιδιαίτερα για τον πρωτογενή τομέα.
8. Την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου με ήπιες παρεμβάσεις
9. Την από κοινού πρόταση για δημιουργία Ενεργειακού Πάρκου και τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ της περιοχής με την παραγωγική δραστηριότητα της ΔΕΗ.
10. Την αξιοποίηση της ιπτάμενης τέφρας

[η εισήγηση έγινε δεκτή και αποφασίστηκε η διοργάνωση συνεδρίου με περαιτέρω επεξεργασία στις θεματικές ενότητες]

κλικ για πλήρη ανάγνωση...