Πρόταση στην ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης για την πιστοποίηση των Ο.Τ.Α. για το 4ο ΚΠΣ (Μαϊος 07)

Είναι πρόδηλο σε όλους ότι το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (επιχειρησιακά προγράμματα 2007~2013) είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μας και ειδικότερα των ΟΤΑ του Νομού μας. Κοινή διαπίστωση είναι ότι ειδικά για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουμε και πολλά χρονικά περιθώρια επιλογής για να μη χαθεί η τελευταία ουσιαστικά ευκαιρία του νομού μας για δράσεις και έργα ανάπτυξης.
Αφενός, λοιπόν, έχουμε την πρόκληση της δημιουργίας ενός εφικτού οράματος και αφετέρου την κάλυψη των ελάχιστων τυπικά χαρακτηριστικών για τη δυνατότητα των ΟΤΑ να είναι τελικοί δικαιούχοι.
Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη:

πρέπει σε επίπεδο Νομού να λάβουμε μία οριζόντια πρωτοβουλία για την επίτευξη των παραπάνω.
Η μέχρι σήμερα διαμορφωμένη κατάσταση – σχεδιασμός αναφέρει ότι με βάση τη «πιστοποιημένη διαχειριστική επάρκεια» των τελικών δικαιούχων θα αναπτυχθεί Ελληνικό Πρότυπο ή Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων σύμφωνα με το οποίο θα πιστοποιείται η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων που θα υλοποιήσουν συγχρηματοδοτούμενα έργα κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013। Το πρότυπο εκτιμάται ότι θα είναι δυνατό να εφαρμοστεί από 1।1।2009। Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚΟ1 μέχρι την ανάπτυξη του Ελληνικού Προτύπου Διαχείρισης Έργων και των μηχανισμών για την πιστοποίηση των φορέων, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων θα παρέχεται από την οικεία Διαχειριστική Αρχή ή από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης εάν ισχύει κάποιο από τα παρακάτω:

 1. Εφ’ όσον ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει πιστοποίηση σε ισχύ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001
 2. Έχει ξεκινήσει την διαδικασία πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, γεγονός που τεκμηριώνεται από την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την προετοιμασία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και την ολοκλήρωση της εκπόνησης των εγχειριδίων διαδικασιών।

Σημειώνεται ότι οι μη επαρκείς δικαιούχοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν έργα αλλά με προγραμματική σύμβαση από άλλο φορέα.
Είναι προφανές ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η πιστοποίηση των ΟΤΑ, ιδιαίτερα όσων δεν έχουν επαρκώς στελεχωμένες υπηρεσίες. Προτείνω λοιπόν την εφαρμογή ενός οριζόντιου επιχειρησιακού σχεδίου επακριβώς προσδιορισμένου χρονικά ώστε να μπορούν οι ΟΤΑ και η ΤΕΔΚ να λάβουν διαχειριστική επάρκεια. Συνέργειες αυτού του επιχειρησιακού θα είναι η αναβάθμιση του ρόλου της λειτουργίας της ΤΕΔΚ ώστε να μπορεί να υλοποιεί προγραμματικά μέσω των μελών της σύνθετες πράξεις που θα περιλαμβάνουν περισσότερες τους ενός ΟΤΑ (π.χ. ΟΠΑΑΧ, Δράσεις Απασχόλησης, Θεματικά πάρκα, Περιβαλλοντικές δράσεις,κλπ)
Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΟΙΚΟ1 η λειτουργία του φορέα θα τεκμηριώνεται από κατάλληλο εγχειρίδιο διαδικασιών, το οποίο σε γενικές γραμμές και ανάλογα με το είδος του φορέα θα πρέπει να καλύπτει τις εξής λειτουργίες:
1. Προγραμματισμό έργων/ενεργειών
2. Σχεδιασμό και ωρίμανση έργου (εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης, αδειοδοτήσεις, κλπ)
3. Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση και διαχείριση σύμβασης ή κατά περίπτωση επιλογή ωφελούμενων
4. Παρακολούθηση και διαχείριση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου
5. Οικονομική διαχείριση έργου.
Ενώ οριζόντια για το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών θα πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες που αφορούν στα εξής:
6. Εσωτερικό έλεγχο
7. Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας.
Βασικός στόχος είναι ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των έργων των ΟΤΑ στο Ν. Κοζάνης να είναι δική τους αρμοδιότητα και ευθύνη.
Ποιο συγκεκριμένα προτείνεται:

 • Ο προγραμματισμός των έργων-ενεργειών να γίνεται από τα Γραφεία Προγραμματισμού των ΟΤΑ
 • Ο Σχεδιασμός για την ωρίμανση του έργου σε ειδικό έντυπο να συμπληρώνεται από κοινού με τον Τεχνικό Σύμβουλο
 • Η διενέργεια του διαγωνισμού να πραγματοποιείται από την ΤΥΔΚ και τους ΟΤΑ
 • Η παρακολούθηση και διαχείριση του έργου να γίνεται από την ΤΥΔΚ
 • Η οικονομική διαχείριση του έργου από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ή τις οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ
 • Ο εσωτερικός έλεγχος και η νομικού χαρακτήρα υποστήριξη να γίνουν με τη δημιουργία ενός γραφείου συνεργαζόμενων νομικών (ενδεικτικά 3 νομικών) από την ΤΕΔΚ οριζόντια
 • Ρόλο Τεχνικού Συμβούλου θα μπορούσε να έχει η ΑΝΚΟ ΑΕ η οποία θα στηρίξει την όλη προσπάθεια δεδομένης της τεχνογνωσίας που έχει ήδη αποκτήσει τα προηγούμενα χρόνια με την πιστοποίηση της για την 4η προγραμματική περίοδο।
  Σημειώνεται ότι όλοι οι ΟΤΑ του Ν. Κοζάνης πλην των Δήμων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας χαρακτηρίζονται ως κατηγορίας Β’
  [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του 1469/4-5-07 έγγραφο του ΥΠΟΙΚΟ «Κριτήρια Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007~2013] । Οι ΟΤΑ που έχουν έλλειμμα στελεχών σε κάποια από τα παραπάνω θα καλύπτονται από το Τεχνικό Σύμβουλο.

Προτείνεται λοιπόν η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με συμμετέχοντες φορείς για την προγραμματική σύμβαση:

 • ΟΤΑ Ν. Κοζάνης
 • ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης
 • ΤΥΔΚ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)
 • ΑΝΚΟ ΑΕ

Η χρηματοδότηση μπορεί να καλυφθεί μέσα από το Διαδημοτικό Πρόγραμμα «Θησέας». Το κόστος για την οριζόντια δράση εκτιμάται καταρχάς στα 500.000€ έως το τέλος του 2008 οπότε και θα επανακαθοριστεί ανάλογα και με τις οριστικές σε επίπεδο χώρας πολιτικές για την εναρμόνιση με την Τεχνική Προδιαγραφή Διαχείρισης Έργων.
Στόχος της ΤΕΔΚ Ν। Κοζάνης πρέπει να είναι κυρίως η κατηγορία Β’ (Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων) σε πρώτη φάση ώστε να έχουν την τυποποίηση κατά ISO και σε επόμενη φάση την τυποποίηση κατά ΕΛΟΤ.
Στόχος 1: Τυποποίηση κατά ISO OTA N। Κοζάνης για πιστοποίηση Διαχειριστικής επάρκειας προγραμμάτων 4ης προγραμματικής περιόδου

1η ενέργεια: Καταγραφή της παρούσας κατάστασης των ΟΤΑ
Ανά ΟΤΑ θα γίνει η καταγραφή του οργανογράμματος και ολοκλήρωση του πλάνου λειτουργίας για την πιστοποίηση των ΟΤΑ. Το πλάνο λειτουργίας:
θα προσδιορίσει τα υπεύθυνα στελέχη των ΟΤΑ που θα εμπλακούν στην προσπάθεια,
θα προγραμματίσει χρονικά τις ενέργειες ανά ΟΤΑ,
θα προσδιορίσει την επιτελική ομάδα (τεχνική γραμματεία) που θα παρακολουθήσει το όλο εγχείρημα.
Επίσης θα προσδιοριστούν με βάση τα παραπάνω το τελικό κόστος των ενεργειών για την προετοιμασία της προγραμματικής σύμβασης।

2η ενέργεια: Προγραμματική Σύμβαση
Υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και παράλληλη οριστική ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
3η ενέργεια: Οργάνωση – Δημοσιότητα
Λειτουργία της Τεχνικής Γραμματείας που θα ελέγχει και θα συντονίζει τις ενέργειες
Ενημέρωση στελεχών των ΟΤΑ και των φορέων
Ενέργειες δημοσιότητας
4η ενέργεια: Υλοποίηση
Εκκίνηση πιστοποίησης των φορέων για συμμετοχή τους στα επιχειρησιακά προγράμματα της 4ης προγραμματικής περιόδου
5η ενέργεια: Προετοιμασία εναρμόνισης ΟΤΑ με πρότυπο ΕΛΟΤ
Έκδοση πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας τελικών δικαιούχων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης.
Προετοιμασία για τα αναμενόμενο πρότυπο ΕΛΟΤ και προδιαγραφές για την ανανέωση – επέκταση της εν ενεργεία προγραμματικής σύμβασης.

Χρήσιμες επισημάνσεις:

 • Οι Δήμοι Κοζάνης και Πτολεμαϊδας μπορούν να συμπεριληφθούν εάν επιθυμούν
 • Όσοι από τους ΟΤΑ επιθυμούν στο Νομό Κοζάνης μπορούν τελικώς να μην πιστοποιηθούν εάν δε θελήσουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στην πιστοποίηση τους।
 • Πιθανή διαφοροποίηση της προγραμματικής σύμβασης μπορεί να γίνει σε επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες εάν αυτό απαιτηθεί

Η παρούσα πρόταση μπορεί να γίνει πιο αναλυτική εφόσον απαιτηθεί με τη δημιουργία μίας ομάδας έργου εφόσον αρχικώς αποφασιστεί θετικά η οποία μπορεί να είναι και η Τεχνική Γραμματεία.

Στόχος 2: Υλοποίηση οραματικών στόχων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης στην 4η προγραμματική περίοδο

Θεωρούμε δεδομένο ως κατάκτηση των φορέων της περιοχής μας: ότι στο Νομό Κοζάνης έχουμε μάθει να συζητούμε και να συμφωνούμε σε στρατηγικές πολιτικές για την ανάπτυξη του Νομού μας
Σύνθετα θέματα και έργα, με άξονα το πιστοποιημένο δίκτυο των ΟΤΑ του νομού μας, μπορούν να καταγραφούν ως όραμα και να υλοποιηθούν συνολικά.
Ενδεικτικά θέματα είναι όπως:


 • έργα προστασίας του περιβάλλοντος
 • αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού
 • τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,
 • η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με καινοτόμες ενέργειες,
 • η αφομοίωση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο χώρο της αυτοδιοίκησης και του περιβάλλοντος,
 • η ενιαία προσπάθεια στους άξονες πολιτισμού - τουρισμούη ανάπτυξη και αξιοποίηση του Πανεπιστημίου και των Τ।Ε.Ι.,
 • ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, κ.α.

προτείνω σε επόμενο συνέδριο της ΤΕΔΚ (τακτικό ή έκτακτο) να γίνει με αντικείμενο τους στρατηγικούς στόχους και το προσδιορισμό του αναπτυξιακού οράματος που πρέπει να τεθούν ώστε να μπορέσουμε να εξειδικεύσουμε τον τρόπο και τα μέσα με τα οποία θα τους υλοποιήσουμε

[Δόθηκε χρονοδιάγραμμα ενεργειών...]। Η παρουσίαση έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΚ Ν. Κοζάνης στις 12/07/07

κλικ για πλήρη ανάγνωση...