1η Εγκύκλιος για σχεδιασμό και κατάρτιση του 2ου ΕΣΠΑ [2014~2020]

Στόχος της 1ης Εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού της χώρας για την περίοδο 2014 - 2020 είναι η ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σχεδιασμού για το υπό διαπραγμάτευση προτεινόμενο νέο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και η έναρξη προετοιμασίας τους για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. Παρακάτω μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά:1η Εγκύκλιος για σχεδιασμό και κατάρτιση ΕΣΠΑ 2014~2020 [Μάιος 2012]