Με την κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διορθώνεται ένα λάθος σχεδιασμού του Καλλικράτη...

Είναι σημαντική εξέλιξη η κατάργηση των 7 Αποκεντρωμένων Αυτοδιοικήσεων και η διαφαινόμενη αντικατάστασή τους από 13 περιφερειακές δομές υπουργείων. Διορθώνεται ένα λάθος σχεδιασμού το οποίο είχε τονιστεί από τα όργανα της Αυτοδιοίκησης και τους αυτοδιοικητικούς κατά την φάση της διαβούλευσης του Καλλικράτη.

Αναφορικά με την ουσία της δραστηριότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Κράτους, είναι προφανές ότι θα καταστούν πιο λειτουργικές δεδομένου ότι έως σήμερα είχαμε σε ορισμένες περιπτώσεις [π.χ. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας] διάρθρωση των σημερινών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε διαφορετικές μεταξύ τους Περιφέρειες. Θα υποστηρίζεται ορθά πια το επίπεδο περιφερειακού σχεδιασμού σε επίπεδο χώρας με τις 13 Περιφέρειες από τις αντίστοιχες αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Κράτους.
Επικουρικά και αναλυτικότερα σε σχέση με το «λάθος σχεδιασμού» παραθέτω σχετική γραπτή παρέμβαση στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ [Ιωάννινα, 2013] για την "Αναγκαιότητα κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων λόγω λάθος σχεδιασμού" όπου αναφερόταν «…έχουμε αυξήσει αντί να μειώσουμε τα επίπεδα διοίκησης άρα και γραφειοκρατίας συνεπώς και της υλοποίησης του όποιου οράματος – στόχων. Είναι πρόδηλη η αναγκαιότητα κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Διότι προκαλείται σύγχυση. Τα επίπεδα σχεδιασμού είναι καθορισμένα. Η χώρα μας διαθέτει 13 Περιφέρειες που πρόσφατα με τον Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» έγιναν και δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης του ελληνικού κράτους γι’ αυτό και η σημερινή διάρθρωση των ΠΕΔ. Από την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών πριν 3 χρόνια: "...Στόχος του «Καλλικράτη» είναι γι' αυτό να αποκτήσουμε επιτέλους ένα καλό κράτος, σύγχρονο και αποτελεσματικό, επιτελικό και αποκεντρωμένο, που ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης..."
Σημείωνε επίσης ο τότε Υπουργός Εσωτερικών [Μάιος 2010] για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα για την δημιουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων ότι «…εξασφαλίζεται μεγαλύτερο εύρος επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., μια διάσταση που οπωσδήποτε έπρεπε να συναξιολογήσουμε στην διαμόρφωση της τελικής μας πρότασης. Ένα παράδειγμα μόνο γι’ αυτό. Η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας από τη μια  και η αντίστοιχή της Μακεδονίας – Θράκης από την άλλη, επελέγησαν ως τέτοιες ακριβώς γιατί εξασφαλίζουν σύμφωνα με την μελέτη που κάναμε από κοινού με το Υπουργείο Οικονομίας τη βέλτιστη επιλεξιμότητα στην πραγματικότητα την παραμονή στο στόχο 1 για όλη τη Βόρειο Ελλάδα στην επόμενη διαπραγματευτική περίοδο για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που σε διαφορετική περίπτωση  δεν είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα επιτυγχάνονταν, αν δεν γίνονταν μια τέτοια αρχιτεκτονική στο σύστημα της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης στη Βόρειο Ελλάδα.»
Απλά αναφέρω ότι είναι μνημείο λάθους σχεδιασμού το οποίο πρέπει να διορθωθεί διότι όλες οι χρηματοδοτήσεις, αναπτυξιακές πολιτικές, στρατηγικός σχεδιασμός, γίνονται σε επίπεδα περιφερειών NUTS II και σε επίπεδο Δήμων LAU (Local Administrative Units).  
Προτείνω η ΚΕΔΕ να ζητήσει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την ταύτιση των υπηρεσιών τους με τις υπάρχουσες περιφέρειες που θα συνεχίσουν να υπάγονται στο Κράτος με τα ίδια στελέχη.» 

Δημήτρης Μαυροματίδης
www.mavromatidis.gr