ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Παρέμβαση για τις Τηλεθερμάνσεις στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η Παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού:
"Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αυτού και συγκεκριμένα επί των άρθρων 2, 28, 51, 57, 61,
67, 72, 81, 84, και 89-94 του ΚΣΗΕ και των σχετικών διατάξεων του Εγχειριδίου, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Στην διαδικασία κατανομής θερμικών μονάδων, καθώς και στο αντίστοιχο μητρώο, δεν υπάρχει ειδική αναφορά σε μονάδες που παρέχουν έργο τηλεθέρμανσης, καλύπτοντας με ανελαστικό τρόπο θερμικά φορτία πόλεων (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και μελλοντικά της Φλώρινας).
Η τηλεθέρμανση, με παροχή θερμότητας από αντίστοιχους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς, αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Η Τηλεθέρμανση, ως αποκεντρωμένο ενεργειακό σύστημα συλλογικής θέρμανσης, αποτελεί σημαντική υποδομή των Δήμων, μεγάλη κατάκτηση για τις τοπικές κοινωνίες και από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της αυτοδιοίκησης.
Η λειτουργία της τηλεθέρμανσης υποστηρίζεται και από την χορήγηση δωρεάν δικαιωμάτων
εκπομπής CO2 προς τον παραγωγό, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Από την μέχρι σήμερα λειτουργία των τηλεθερμάνσεων στη Δυτική Μακεδονία, δηλαδή τηλεθερμάνσεων Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου – Φιλώτα, έχει πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση εισαγωγών λόγω μη κατανάλωσης 780 χιλ. ΤΙΠ (Τόνων Ισοδυνάμου Πετρελαίου)
πετρελαίου αξίας 410 εκατ. € (περίοδος από την έναρξη λειτουργίας μέχρι το 2013). Η μελλοντική εξοικονόμηση από τις τηλεθερμάνσεις που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία υπολογίζεται σε 55 χιλ. ΤΙΠ1 ετησίως, που αποτιμώνται σε περίπου 34 εκατ. € και που πιστώνονται στην τοπική και την εθνική οικονομία. Από την λειτουργία της τηλεθέρμανσης Φλώρινας υπολογίζεται εξοικονόμηση πετρελαίου 19 χιλ. ΤΙΠ ετησίως, που αποτιμώνται σε 12 εκατ. €2.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 28 ώστε να περιλαμβάνει :

Την κατά προτεραιότητα ένταξη των θερμικών μονάδων που καλύπτουν έργο τηλεθέρμανσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των θερμικών αναγκών όπως αυτά αποτυπώνονται κατά το ημερήσιο προγραμματισμό λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων και των αντίστοιχων μονάδωνηλεκτροπαραγωγής. Η προτεραιότητα θα ισχύει κατά την περίοδο θέρμανσης. Οι κατά προτεραιότητα ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που θα εγχύονται στο σύστημα, θα καθορισθούν βάσει των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των μονάδων και σε συνδυασμό με τα υπό κάλυψη θερμικά φορτία τηλεθέρμανσης.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης
2. Δ.Ε.ΤΗ. Πτολεμαϊδας
3. Δ.Ε.T.E.Π. Αμυνταίου
4. Δήμος Φλώρινας
5. ΔΕΗ ΑΕ
6. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
7. ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
8. ΥΠΕΚΑ"

Η παρέμβαση όπως εστάλη μπορείτε να την δείτε εδω...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου