Επιστολή προς ΓΓ Περιφέρειας για εγκατάσταση Δημοτικής Αρχής

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου εστάλη επιστολή στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η οποία κοινοποιήθηκε στο ΥΠΕΣΔΔΑ και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία ζητείται άμεσα η εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη. Η επιστολή τεκμηριώνει ότι ήδη η απόφαση της ανακήρυξης κατέστη αμετάκλητη διότι το ένδικο μέσο που προβλέπεται από τον νόμο (άρθρο 65 παρ. 2, εδ. α ΚΔΚ) δεν είναι η αναίρεση αλλά η ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου (η απόφαση του οποίου, βεβαίως, υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως). Τέτοια ένσταση όμως δεν ασκήθηκε μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, με αποτέλεσμα η ίδια απόφαση της ανακήρυξης να μην είναι δυνατόν να ανατραπεί δικαστικά.

Ως εκ τούτου είναι προφανές ότι λόγω των παραπάνω δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος για την καθυστέρηση της εγκατάστασης της δημοτικής αρχής βάσει της ανακήρυξης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης.

Η επιστολή υπογράφεται από τον Μαυροματίδη Δημήτρη ως ανακηρυχθένα Δήμαρχο και το καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Σωτηρέλη ως πληρεξούσιου δικηγόρου.