Εκτός η Δυτική Μακεδονία από την Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΣΠΑ

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδιώκεται «…άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωση τους σε μία προσπάθεια αναστροφής των δυσμενών τάσεων.»
 «Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει:
·         την προώθηση δυνατοτήτων πολυαπασχόλησης
·         την αντιστροφή του φαινομένου της ανεργίας
·         τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων και των κοινωνικών ομάδων
·         τη δημιουργία συνθηκών και προϋποθέσεων για την αναστροφή των δυσμενών δημογραφικών τάσεων
·         την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων του πληττόμενου ανθρώπινου δυναμικού.»
Ας μη σχολιαστεί το ζήτημα της «διάκρισης» των δύο φύλων και της προώθησης της απασχόλησης μόνο σε ένα φύλο με αποτέλεσμα να εγείρονται ζητήματα άνισης αντιμετώπισης σε μια κοινωνία που οφείλει να ακολουθεί κανόνες ισονομίας και ίσων ευκαιριών.
Το πρόγραμμα αφορά τις Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου. Δηλαδή είναι όσες περιφέρειες είναι στον «Στόχο 1», που πρακτικά σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι σημερινοί δείκτες ανεργίας αλλά στοιχεία προ κρίσης. Διότι η Δυτική Μακεδονία είναι η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο επίσημο δείκτη ανεργίας και εξαιρείται ενός προγράμματος που την αφορά ως πρώτη, με αντικειμενικά κριτήρια, περιφέρεια!
Για μια φορά ακόμη αποδεικνύεται ότι συνεχίστηκε ο κεντρικός σχεδιασμός του ΕΣΠΑ με στοιχεία «προ κρίσης» και εφαρμογή του σε μια κοινωνία «μετά κρίσης». Ακόμη και σήμερα!
Το θέμα της εξαίρεσης της Περιφέρειας μας από τις Περιφέρεις του «Στόχου 1» είναι ένα θέμα που πρέπει πια να κινηθεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σχεδιασμού για τη χώρα. Γνωρίζοντας ότι στο παρελθόν έγιναν ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο για να αρθεί αυτή η στρέβλωση πιστεύω ότι πρέπει τώρα περισσότερο από ποτέ, με αφορμή και αιτία αυτήν την πρόσκληση, να διορθωθεί ο λάθος σχεδιασμός. Θεωρώ ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη για επαναφορά του θέματος της ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο «Στόχο 1» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο σχεδιασμός για την επόμενη προγραμματική περίοδο.


Δημήτρης Μαυροματίδης

Επισήμανση:
Στο πλαίσιο του προγράμματος, η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:
• χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,
• επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους, δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.