Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή δημοτών στις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης καλεί τους δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, να συμπληρώσουν το έντυπο δελτίο (αναρτημένο στο www.kozanh.gr) και να το αποστείλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (email: grdimsim@kozanh.gr), μέχρι 19 Απριλίου 2013.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μέχρι σε δύο (2) Επιτροπές που κατά προτίμηση και προτεραιότητα τον ενδιαφέρουν.
Τα αποτελέσματα των τελικών επιλεγέντων θα ανακοινωθούν στο δικτυακό τόπο του Δήμου Κοζάνης  (www.kozanh.gr)
Οι Επιτροπές λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου και την απόφαση 109/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (αναρτημένη στο www.kozanh.gr).
Οι Επιτροπές και οι διαθέσιμες θέσεις ανά Επιτροπή για τους δημότες δίνονται παρακάτω:
Επιτροπές ΔΣ Κοζάνης
Αριθμών δημοτών


1.     Ανάπτυξης και Απασχόλησης
3

2.     Υγείας και Περιβάλλοντος
4

3.     Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
7

4.     Νεολαίας και Αθλητισμού
12

5.       Θεσμικών θεμάτων και Ισότητας
12

6.     Πολιτισμού
12

7.     Χωροταξίας –Πολεοδομίας  
6

8.     Ενέργειας
5

9.     Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Έρευνας
3Σημειώνεται ότι οι πολίτες που ήδη συμμετέχουν σε Επιτροπές του Δήμου θεωρείται ότι συνεχίζουν να ενδιαφέρονται εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης
O Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης