Αρμοδιότητες του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων του

Επειδή έχει δημιουργηθεί σε ορισμένους σύγχυση για τις αρμοδιότητες του κεντρικού ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων του ενόψει των επικείμενων εκλογών του ΤΕΕ ενημερώνουμε ότι στις 24 Νοεμβρίου γίνονται διπλές εκλογές: Για τα όργανα του (κεντρικού) ΤΕΕ  και για τα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας σε ξεχωριστές κάλπες.
Είναι χρήσιμο οι συνάδελφοι μηχανικοί να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ όπως ισχύει με τον Ν. 1486/1984 και αναφέρει ειδικά για τα Περιφερειακά Τμήματα:

"3. Τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ αποτελούν την έκφραση του ΤΕΕ στην περιοχή τους, ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και ιδίως:

α. προωθούν την πολιτική του ΤΕΕ στην περιφέρειά τους.

β. συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γι` αυτά τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.

γ. ασκούν την πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

δ. αντιμετωπίζουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) και του Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ).

ε. ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας."

Είναι ξεκάθαρο ότι τα θέματα κεντρικών επιλογών τα "βλέπει" το (κεντρικό) ΤΕΕ με τα όργανά του (Αντιπροσωπεία, Διοικούσα) και ότι τα Περιφερειακά Τμήματα για τέτοια θέματα "μεταφέρουν τις απόψεις και τον προβληματισμό της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα". Σημειώνουμε ότι στο συνδυασμό ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν συνάδελφοι που να είναι υποψήφιοι σε συνδυασμό της Αντιπροσωπείας του (κεντρικού) ΤΕΕ. Ήταν βασική αρχή όλων μας που συμμετείχαμε στη συγκρότηση του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΕ, δύσκολη μεν αλλά ξεκάθαρη δε.

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά τα άρθρα 4 & 5 του παραπάνω νόμου που ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες:Ν 1486/1984: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

                                       "Αρθρο 4.
                               Σκοπός του ΤΕΕ.

      1. Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

      2. Το ΤΕΕ στα πλαίσια του σκοπού του είναι τεχνικός σύμβουλος της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:

      α. μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα απο ανάθεση ή αίτηση, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς φορείς ή επιμελητήρια, οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα απο πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
      β. γνωμοδοτεί έπειτα απο πρόσκληση των αρμόδιων αρχών ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων, και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του.
      γ. συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και τεχνολογία, καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
      δ. παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος, εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών
      ε.  συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας.
      στ. ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για  οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του εκλαϊκεύοντας και βοηθώντας στην ευρύτερη κατανόηση των σχετικών θεμάτων και προβλημάτων
      ζ. μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, σε ενώσεις επιμελητηρίων, σε διεθνείς ενώσεις τεχνικών, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.
   
      3. Το Τ.Ε.Ε., σε σχέση με τα μέλη του, διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος των μηχανικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τηρεί τα μητρώα των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων, μεριμνά για την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, φροντίζει για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευσής τους, εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό Τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις, ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του, μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σύ αυτά πειθαρχική εξουσία, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του νόμου.
   
      4. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1089/1980 "περί εμπορικών και βιομηχανικών Επιμελητηρίων" (ΦΕΚ Α 261) εφαρμόζονται ανάλογα και στο ΤEΕ.  Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Δημοσίων Εργων".


                              "Αρθρο 5.
                    Περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ.

      1. Η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ στηρίζεται στα περιφερειακά τμήματα που ιδρύονται, καταργούνται ή αναδιαρθρώνονται έτσι ώστε η κατά τόπο αρμοδιότητά τους να ανταποκρίνεται στις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού της Χώρας.

      2. Η ίδρυση, κατάργηση ή αναδιάρθρωση των περιφερειακών τμημάτων γίνεται με π.δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Εργων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Με το σχετικό π.δ/γμα ρυθμίζονται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σύσταση, περιφερειακού τμήματος, την έδρα, την κατά τόπο αρμοδιότητα, την αναδιάρθρωση υπαρχόντων περιφερειακών τμημάτων τα προσωρινά όργανα μέχρι τις πρώτες εκλογές και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

      3. Τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ αποτελούν την έκφραση του ΤΕΕ στην περιοχή τους, ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς του ΤΕΕ για κάθε θέμα που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και ιδίως:
      α. προωθούν την πολιτική του ΤΕΕ στην περιφέρειά τους.
      β. συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ σε γενικά θέματα και μεταφέρουν γι` αυτά τον προβληματισμό και τις απόψεις της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.
    γ. ασκούν την πειθαρχική διαδικασία σε πρώτο βαθμό, όπως ειδικότερα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.
   δ. αντιμετωπίζουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ) και του Κλάδου Υγείας Τεχνικών (ΚΥΤ).
      ε. ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειας.

      4. Μέλη των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ γίνονται υποχρεωτικά μέλη του ΤΕΕ που έχουν είτε μόνιμη κατοικία είτε επαγγελματική έδρα στην περιοχή των τμημάτων. Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τμήματα απαγορεύεται.

      5. Η περιφερειακή διάρθρωση του ΤΕΕ συμπληρώνεται, για τους νομούς που δεν εδρεύει το ΤΕΕ ή περιφερειακό του τμήμα, με τη λειτουργία των Νομαρχιακών Επιτροπών του άρθρου 14".
 
klik για να κατεβάσετε από το Εθνικό Τυπογραφείο το Νόμο...