Η συζητηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κοζάνης για τις αναγκαίες ενέργειες για τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης (εισήγηση - ρεπορτάζ)

Η τοποθέτηση με παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας της 16.12.2022 όπου συζητήθηκαν οι αναγκαίες ενέργειες των φορέων με λήψη απόφασης του Περιφερειαού Συμβουλίου, σε υλοποίηση απόφασης διευρυμένου Τοπικού Συμβουλίου (Λαϊκής Συνέλευσης) Ποντοκώμης 18.09.2022 και κατόπιν σχετικής απόφασης και του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης όπου γίνεται ανάλυση και προτείνεται: 
-Η πρόβλεψη του της & 6.4.7 του Ν. 4956 (ΦΕΚ Α 140/19.7.2022) “Κύρωση της Προγραμματικής Σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.»” 6.4.7. όπου προβλέπεται ότι «Εκ των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, οι εκτάσεις των Οικισμών …Ποντοκώμης …που αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα …1 (iii) του Παραρτήματος 1 θα παραδοθούν στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, αφότου, με επιμέλεια και δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων των διοικητικών αποβολών, καθώς και η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και κτιρίων, η απομάκρυνση των υλικών και η εξυγίανση του εδάφους τόσο για τις υπέργειες όσο και για τις υπόγειες κατασκευές. Η εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. χορηγεί ήδη με την παρούσα ρύθμιση, εξουσιοδότηση προς την ΔΕΗ Α.Ε, όπως αυτή, μετά την περιέλευση των εκτάσεων του προηγούμενου εδαφίου στην κυριότητα της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε., προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκτέλεση των ως άνω δικαστικών αποφάσεων και τη διενέργεια των πάσης φύσεως ενεργειών που απαιτούνται προς το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που, πέραν της ανωτέρω εξουσιοδοτήσεως, απαιτηθούν επιπρόσθετες ενέργειες από μέρους της εταιρείας ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. για την υλοποίηση των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων και ενεργειών από την ΔΕΗ Α.Ε., η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα προβεί αμελλητί σε όλες τις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες.» δε μπορεί να ισχύσει λόγω εσφαλμένων δεδομένων αναφορικά με τη μη ολοκλήρωση των δημοσίων προβλεπόμενων υποδομών για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Ποντοκώμης. Ουσιαστικά πρόκειται για επιβεβαιωμένο «Γεγονός Απόκλισης» σύμφωνα με την πρόβλεψη της & 6.2. του ίδιου Νόμου. Ως εκ τούτου ζητείται η κοινοποίηση της προτεινόμενης απόφασης στους συναρμόδιους φορείς για λήψη ενεργειών και τροποποίηση της συγκεκριμένης διάταξης.

-Με υπαιτιότητα της ΔΕΗ δεν υπήρξε έως σήμερα η παραλλαγή/μεταφορά των πυλώνων υψηλής τάσης της Νέας Ποντοκώμης με αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση όλων των διαδικασιών μετεγκατάστασης της. Ζητείται η ΔΕΗ να υλοποιήσει άμεσα τις δεσμεύσεις της αλλιώς ο Δήμος Κοζάνης προτείνεται να κινηθεί νομικά για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της οι οποίες πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους, διότι η «διοίκηση έχει συνέχεια» σε όλους τους φορείς.

-Η μετεγκατάσταση των κατοίκων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ολοκληρωθούν τα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος για να μπορέσει να καταστεί ο οικισμός βιώσιμος. Προς τούτο ζητούμε την επιτάχυνση του συνόλου των έργων υποδομής.

-Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί και στην αναμενόμενη διαβούλευση για το χωροταξικό σχεδιασμό των ορυχείων ως προ τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και αναστολή ισοπέδωσης του οικισμού της Ποντοκώμης.

-Η υλοποίηση των εκκρεμοτήτων εκ μέρους της ΔΕΗ του υπολειπόμενου μέρους του οικισμού εκτός της υφιστάμενης ζώνης απαλλοτρίωσης με τον τρόπο που και η ίδια κατά περίπτωση υπέδειξε (του εξωδικαστικού συμβιβασμού), είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κριθεί.

-Η μετεγκατάσταση Ποντοκώμης είναι μια σύνθετη διαδικασία μέρος της οποίας είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού. Συνεπώς μέχρι την υλοποίηση του συνόλου των προβλεπόμενων υποδομών ώστε ο οικισμός να είναι βιώσιμος δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης των κατοίκων που δεν μετεγκαταστάθηκαν. Προς τούτο στην ίδια αναγκαία νομοθετική παρέμβαση να προβλεφθούν οι αναγκαίες διατάξεις ώστε ο οικισμός νομίμως να μπορεί να υποστηρίζεται τόσο για την υποστήριξη των υποδομών του όσο και των υποστηρικτικών δημόσιων δομών όπως τα σχολεία.

-Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ποντοκώμης και του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης και προσφυγής στη Δικαιοσύνη εφόσον άμεσα δεν εκκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την επίλυση των παραπάνω.

-Το συντονισμό για το εν λόγω θέμα του θεσμικών παραγόντων ώστε να γίνουν αποδεκτές από τους συμβαλλόμενους της Προγραμματικής Σύμβασης που κυρώθηκε με τον παραπάνω Νόμο 4956/2022, δηλαδή Υπουργείου – ΔΕΗ ΑΕ– ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΕ

------------------------------------------------------------------------------------

Ρεπορτάζ εδώ:
Αναλυτικά η πλήρης παρουσίαση που παρουσιάστηκε σε powerpoint:

2022.12.16 Παρουσίαση Ποντοκωμη Περιφερειακό Συμβούλιο Δημήτρη Μαυροματίδη by mavromatidis