ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Προτάσεις προς το ΥΠΕΚΑ για το Πράσινο Ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με ομόφωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτείνει τη δημιουργία ειδικού τομέα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για τη Δυτική Μακεδονία με έδρα την Κοζάνη κατά αναλογία του άρθρου 22 & 2 έως 4 [παρ. [1]] του πρόσφατος ψηφισθέντος νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» για λόγους που είναι ευρύτερα γνωστοί και έχουν να κάνουν τόσο με την ύπαρξη του ενεργειακού λεκανοπεδίου [παρ.[2]] όσο και με την ύπαρξη του 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας μας.

Παράλληλα το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας εκτιμά ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα ενίσχυση της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας (ΕΜΒΕ) [παρ. 2] ακόμη και με την ύπαρξη αποκεντρωμένης υπηρεσίας στη Δυτική Μακεδονία για θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο των ορυχείων, τη γρηγορότερη περαίωση θεμάτων απαλλοτριώσεων. Σημειώνεται ότι σήμερα οι εργαζόμενοι της ελλιπούς στελεχωμένης ΕΜΒΕ καταβάλλουν πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους για τη Δυτική Μακεδονία.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι η πρόβλεψη μέριμνας για τη χρηματοδότηση της περιοχής για έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και όχι μόνο, σύμφωνα με τους σκοπούς σύστασης του Πράσινου Ταμείου δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 17 «Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων» του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» αναφέρεται ότι τα τέλη κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου. Προβλέπεται ότι «τα επιβληθέντα πρόστιμα καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται για έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθμιση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων». Εκτίμηση μας είναι ότι στον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου πρέπει να αθροίζονται τα επιβληθέντα πρόστιμα σε ειδικό άξονά του (ή εναλλακτικά σε ειδικό κωδικό) για τη Δυτική Μακεδονία ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόδοσή τους στην τοπική κοινωνία με μορφή έργων και δράσεων [παρ.[3]].
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.
Με τιμή
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

[παρ. [1]] «2. Στην ΕΥΕΠ συγκροτείται νέος Τομέας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα, με αρμοδιότητες αυτές που έχουν ανατεθεί στους Τομείς της ΕΥΕΠ με το π.δ. 165/2003 (Α΄ 137) εντός της εδαφικής περιοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του οποίου προΐσταται Τομεάρχης Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.
3. Για τη στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ και την ενίσχυση εν γένει των Τομέων Νοτίου και Βορείου Ελλάδας αυτής, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137) θέσεις επιθεωρητών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, μετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) ως εξής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: …
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα εντός εδαφικής περιοχής όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως σε βιομηχανικές περιοχές της χώρας με υψηλή συγκέντρωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ευαίσθητα προστατευόμενα οικοσυστήματα κ.λπ., των οποίων προΐστανται Τομεάρχες.»
[παρ. [2]] Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε την «αναγκαιότητα επαρκούς ενίσχυσης των αρμόδιων αυτοδιοικούμενων ή αποκεντρωμένων ελεγκτικών υπηρεσιών». Σημειώνεται ενδεικτικά το υπ. αριθμ. 4032/08/2.4/10-3-2010 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στελέχωση υπηρεσιών στο νομό Κοζάνης καθώς και άλλα έγγραφα της περιόδου 2009~2010 του Συνηγόρου του Πολίτη.
[παρ. [3]] Στο Νόμο 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις», άρθρο 5 «Σκοπός – Αρμοδιότητες» όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων: «ιδ. Η επιδότηση, επιχορήγηση, χρηματοδότηση και δανειοδότηση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμών κοινής ωφέλειας ή άλλων οργανισμών ή υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α`), για την εφαρμογή προγραμμάτων και την εκτέλεση έργων και η χρηματοδότηση της εκτέλεσης έργων από αυτά.»

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου