Πρόταση 1 [Δ.Σ. ΤΕΔΚ 07.04.08]. Πιστοποίηση των ΟΤΑ. Επαναπροσδιορισμός δράσης ΤΕΔΚ

Η ΚΕΔΚΕ έχει ανακοινώσει την έναρξη εκπόνησης διαδικασία για τη διαμόρφωση του Συστήματος Επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας των δυνητικών Δικαιούχων των Έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα διεκδικήσουν πόρους από τα συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. και γι’ αυτό ζητά να συμπληρωθεί το Τεχνικό Δελτίο Καταγραφής στοιχείων που αφορούν την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία των Ο.Τ.Α. του Νομού. Μάλιστα θα ενεργοποιήσει και την προβλεπόμενη από το νόμο συγκρότησης Ομάδων Υποστήριξης στις Τ.Ε.Δ.Κ.

Θυμίζω ότι το Μάιο του 2007 καταθέσαμε πρόταση για την οριζόντια πιστοποίηση των ΟΤΑ «Προετοιμασία για τη συμμετοχή των ΟΤΑ Ν. Κοζάνης στην 4η Προγραμματική Περίοδο». Το θέμα συζητήθηκε σε συνεδρίαση του περασμένου Ιουλίου όπου λάβαμε και απόφαση. Πρέπει να εξετάσουμε εάν η ΚΕΔΚΕ με την ΕΕΤΑΑ προχωρεί στα εγχειρίδια διαδικασιών για όλους τους ΟΤΑ της χώρας και στη δημιουργία ομάδας υποστήριξης. Εάν ισχύει τότε θα πρέπει να αποφύγουμε διπλές ενέργειες από το ανάλογο έργο της ΤΕΔΚ (διαδημοτικό Θησέας). Προτείνω το παραπάνω να εξεταστεί από μέρους μας. Δηλαδή να δούμε εμείς ως ΤΕΔΚ το τι σχεδιάζεται γιατί οι «καποδιστριακοί» ΟΤΑ μας ανησυχούν. Επίσης με την 4670/ΕΥΣ 551/1-2-08 Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚΟ προβλέπεται: «Ειδικότερα σε ότι αφορά στην κατηγορία φορέων που ενδιαφέρονται για επιβεβαίωση τύπου Α, θα πρέπει να υπάρχει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα πρέπει να διαθέτει σχετική αρμοδιότητα επίβλεψης – παρακολούθησης δημόσιων έργων / τεχνικών μελετών και διενέργειας αντίστοιχων διαγωνισμών. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να είναι στελεχωμένη κατ’ ελάχιστο με τρεις υπαλλήλους ΠΕ ή ΤΕ (μονίμους ή αορίστου χρόνου) εκ των οποίων οι δύο υποχρεωτικά διπλωματούχοι μηχανικοί Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή μηχανικοί πτυχιούχοι ΤΕΙ.» Πρακτικά σημαίνει ότι όποιος Δήμος δεν έχει Τεχνική υπηρεσία δεν μπορεί να πιστοποιηθεί για επιβεβαίωση τύπου Α δηλαδή για έργα με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής). Είναι θέμα προς διερεύνηση…. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ζήτημα πολύ σημαντικό εάν αποκλειστούν από την αρχή με αυτόν τον «εύσχημο» τρόπο οι καποδιστριακοί ΟΤΑ.

Ακόμη και για την περίπτωση επιβεβαίωσης τύπου Β (προμήθειες και υπηρεσίες) θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη οργανική μονάδα (για τη διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση / παρακολούθηση συμβάσεων) αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από τρεις υπαλλήλους (μονίμους ή αορίστου χρόνου) εκ των οποίων ένας υποχρεωτικά ΠΕ

Συνάδελφοι πρακτικά μιλάμε για διαφαινόμενο πρόβλημα στους Καποδιστριακούς ΟΤΑ και προφανώς το εγκεκριμένο έργο από το Θησέα (εισήγηση σχετική το Μάιο του 07) ίσως να πρέπει να επανεξετασθεί.

Προτείνω ότι πρέπει να έρθει ως τακτικό θέμα με θέμα ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως ΤΕΔΚ. Το σίγουρο είναι ότι τις θέσεις και τις ανησυχίες μας του Συνεδρίου των ΤΕΔΚ Δυτικής Μακεδονίας της 1.11.07 για το ΕΣΠΑ δεν τις έλαβε κανείς υπόψη του.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου