Πρόταση 4 [Δ.Σ. ΤΕΔΚ 07.04.08]. Συντονισμός για τη μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απρόσκοπτη πρόσβαση πολιτών στην πληροφορία

Ζητούμενο: Η χάραξη αξιόπιστης και σταθερής περιβαλλοντικής πολιτικής από τους τοπικούς φορείς του Νομού Κοζάνης με την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ιδίως σε ότι αφορά την ποιότητα του αέρα, που αποτελεί και το μείζων πρόβλημα της περιοχής, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η ανάθεση συχνά αλληλεπικαλυπτόμενων μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων χωρίς απτά αποτελέσματα σε ότι καμία από τις πραγματοποιηθείσες μελέτες δεν κατέστη δυνατό να απεικονίσει πλήρως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής, ενώ πολλές από αυτές πιθανόν να οδηγήθηκαν και σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Επίσης η μη συνεργασία των φορέων δίνει την αίσθηση στους πολίτες της κατασπατάλησης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων...

Σήμερα στην περιοχή υπάρχουν διαφορετικά δίκτυα μέτρησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας (ΔΕΗ, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ και ενδεχομένως και από άλλους φορείς) τα οποία είναι προσανατολισμένα στις απαιτήσεις του κάθε φορέα και σίγουρα κανένα από αυτά δεν μπορεί από μόνο του να απαντήσει χωρικά και ποιοτικά στα αναβαθμισμένα ερωτήματα των πολιτών και φορέων.

Προτείνω τη δημιουργία ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου περιβαλλοντικής πολιτικής το οποίο θα δρα σαν υποστηρικτικό όργανο στους φορείς, ενώ θα μπορεί να θέτει στόχους ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες.

Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω μια σειρά μέτρων που θα μπορούσαν να στοχεύουν στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση από τους αρμόδιους φορείς της περιοχής καθώς και την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στην διαθέσιμη πληροφορία. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι:

*Καταγραφή των σχετικών μελετών
*Συλλογή όλων των πρωτογενών στοιχείων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των πραγματοποιηθεισών μελετών
*Ενδελεχής επεξεργασία από εξιδανικευμένο προσωπικό των αποτελεσμάτων με σκοπό να εκτιμηθεί ολοκληρωμένα η εικόνα των περιβαλλοντικών συνθηκών του νομού
*Παρουσίαση ολοκληρωμένων συμπερασμάτων, προτεραιοτήτων, καθώς και στοχευμένων μελλοντικών δραστηριοτήτων (ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησης)
*Αναλυτική εκτίμηση των επιπτώσεων στους κατοίκους της περιοχής καθώς και στην οικονομική δραστηριότητα / περιφερειακή ανάπτυξη.
*Επέκταση του δικτύου μέτρησης της ατμοσφαιρικής ποιότητας σε όλους τους ενεργειακούς δήμους (στα απαραίτητα Τοπικά Διαμερίσματα) καθώς και κεντρική διαχείρισή του συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα
*Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με άμεση πρόσβαση του κοινού.
Ας πάρουμε πρωτοβουλία εμείς, να συνεννοηθούμε με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα αρμόδια επιμελητήρια και ας προχωρήσουμε. Ας ζητήσουμε και εμείς την αναβάθμιση του Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) προς αυτήν την κατεύθυνση ως επικεφαλή φορέα που θα εφαρμόσει τα παραπάνω. Ένα αναβαθμισμένο ΚΕΠΕ (στο οποίο συμμετέχουμε όλοι μας) ίσως να είναι το υποστηρικτικό όργανο το οποίο όλοι επιζητούμε, εφόσον έχει την πολιτική συγκατάθεση όλων, ενσωματώνοντας παράλληλα το ίδιο τις ανησυχίες όλων (αυτοδιοίκησης, φορέων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, πολιτών) στο πρόγραμμα δράσης του.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου