Ειδικά θέματα κύκλου θεσμικών - ΚΕΔΚΕ 27-11-08 γραπτή παρέμβαση

Καταθέτω γραπτώς στο Προεδρείο για να σεβαστώ το χρόνο των ομιλητών δύο θέματα αναγνώρισης προϋπηρεσίας:
Αναγνώριση προϋπηρεσίας «Καποδιστριακών επιστημόνων»
Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων ΚΕΠ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας «Καποδιστριακών επιστημόνων»

Παρακαλώ εάν μπορείτε να εξετάσετε το παρακάτω ζήτημα (είχα στείλει επιστολή στην Επιτροπή Θεσμών και στον Νομικό Σύμβουλο της ΚΕΔΚΕ την 30-11-07):
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης.
Παρόλο που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης των προγράμματος. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα περιελάμβανε και πρακτική άσκηση στους νεοϊδρυθέντες Δήμους.
Για το λόγο αυτό με την παρούσα επιστολή ζητείται η αναγνώριση του χρόνου παρακολούθησης του προγράμματος ως προϋπηρεσία. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους νεοσύστατους κατά βάση Δήμους η οποία ήταν κατ’ ουσία κανονική εργασία.
Το θέμα είναι γνωστό στο ΥΠΕΣΔΔΑ.
Σημειώνεται ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.
Με την παρούσα ζητείται να προβλεφθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο.
Σημειώνω ότι το θέμα δεν τέθηκε από μέρους μου στον κύκλο για τα θεσμικά ζητήματα στο συνέδριο της Κυλλήνης λόγω του θέματος μας που ήταν η διοικητική μεταρρύθμιση. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας υπάλληλων ΚΕΠ

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ διορίσθηκαν ως μόνιμοι υπάλληλοι μέσω προκηρύξεων ΑΣΕΠ έχοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής τους σε αυτές την προυπηρεσία τους στο ΚΕΠ. Η προυπηρεσία αυτή δεν αναγνωρίσθηκε έως και σήμερα από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο με ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όπως ότι δεν συνέτρεχαν σωρευτικά προϋποθέσεις του νόμου 3205/03 που αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας και είναι οι εξής:
Ι) δεν υπήρχε απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιουπαλληλικό ωράριο,
ii) δεν υπήρχε παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
iii) δεν υπήρχε αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».
Το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ, οι χώροι εργασίας και το είδος των συμβάσεων των Υπαλλήλων δεν καθορίσθηκαν από αυθαίρετες πρωτοβουλίες των ίδιων των υπαλλήλων αλλά από οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου τις οποίες τώρα αμφισβητεί.
Είναι οφθαλμοφανές πως οι λόγοι που επικαλέσθηκε το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών τους αναιρούν άλλα Υπουργεία αφού πρώην υπάλληλοι των ΚΕΠ διορίσθηκαν σε δημόσιους φορείς και η προϋπηρεσία τους αναγνωρίσθηκε χωρίς να υπάρξει το παραμικρό κώλυμα (όπως το Υπουργείο Οικονομικών, Παιδείας). Ο λόγος που το Υπουργείο Εσωτερικών δεν προβαίνει σε αυτή τη ρύθμιση όπως όλοι καταλαβαίνουν είναι καθαρά οικονομικός. Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ ζητούν δικαίωση μέσω νομοθετικής ρύθμισης για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.