Τοποθέτηση στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα [31.05.2013]

Η Γραπτή τοποθέτηση που κατέθεσα στα Πρακτικά του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα [31.05.13] με τα παρακάτω θέματα:
Αναθεώρηση των κατηγοριών των περιφερειών σε σχέση με το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ)
Αναγκαιότητα κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων λόγω λάθος σχεδιασμού
Κατανομή πόρων στους Δήμους και με κριτήριο τις κλιματικές ζώνες
ESCO [εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών]
Η τοποθέτηση δίνεται παρακάτω:


Αναθεώρηση των κατηγοριών των περιφερειών σε σχέση με το ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ)

Όπως γνωρίζετε η κατηγοριοποίηση των περιφερειών γίνεται με γνώμονα τα στοιχεία της Eurostat τα οποία καθορίζουν εάν μια περιοχή είναι Στόχος 1 / Σταδιακής Εξόδου /Στόχος 2. Γνωρίζετε ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat είναι τα αυτά που ανακοινώθηκαν τον Μάρτιο για το ΑΕΠ των περιφερειών του 2010; Όταν στη χώρα μας  πρακτικά δεν άρχισαν ουσιαστικά να αποτυπώνεται το μέγεθος της κρίσης;  Θα σας φέρω το παράδειγμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου με την πρόσφατη ανακοίνωση της Eurostat [Μάρτιος 2013] έχει κατά κεφαλήν εισόδημα το 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συνεχίζει να την κατατάσσει στις Περιφέρειες σταδιακής εξόδου. Τις συνέπειες τις βιώνουμε σε αναπτυξιακό επίπεδο με πρόσφατο παράδειγμα τον αποκλεισμό της από την παρέμβαση «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης του ΕΣΠΑ». Συνάδελφοι προσέξτε το οξύμωρο: Με επίσημο τρόπο η ίδια η Eurostat [Μάιος 2013] ανακοινώνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 72,5%, στις ηλικίες 15 - 24 ετών.
Ζητώ η ΚΕΔΕ με παρέμβαση της να ζητήσει την άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης για την πραγματική απεικόνιση των περιφερειών της χώρας διότι θα είναι καταστροφική σε πόρους και δράσεις ιδιαίτερα για τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας που θα ανήκουν στη νέα κατηγορία "Μετάβασης" με περιορισμένη ενίσχυση στο ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ). Οφείλει η κυβέρνηση να το κάνει με τον ίδιο τρόπο που μας επιβλήθηκαν ζητήματα τα οποία θεωρούνται αδιανόητα σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει ένα σύστημα αξιών στην αυτοδιοίκηση.

Αναγκαιότητα κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων λόγω λάθος σχεδιασμού

Συνάδελφοι με τον Καλλικράτη έχουμε αυξήσει αντί να μειώσουμε τα επίπεδα διοίκησης άρα και γραφειοκρατίας συνεπώς και της υλοποίησης του όποιου οράματος – στόχων.
Είναι πρόδηλη η αναγκαιότητα κατάργησης των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Διότι προκαλείται σύγχυση. Τα επίπεδα σχεδιασμού είναι καθορισμένα. Η χώρα μας διαθέτει 13 Περιφέρειες που πρόσφατα με τον Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» έγιναν και δευτεροβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης του ελληνικού κράτους γι’ αυτό και η σημερινή διάρθρωση των ΠΕΔ. Από την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών πριν 3 χρόνια: "...Στόχος του «Καλλικράτη» είναι γι' αυτό να αποκτήσουμε επιτέλους ένα καλό κράτος, σύγχρονο και αποτελεσματικό, επιτελικό και αποκεντρωμένο, που ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης..." Σημείωνε επίσης ο τότε Υπουργός Εσωτερικών [Μάιος 2010] για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα για την δημιουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων ότι «…εξασφαλίζεται μεγαλύτερο εύρος επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., μια διάσταση που οπωσδήποτε έπρεπε να συναξιολογήσουμε στην διαμόρφωση της τελικής μας πρότασης. Ένα παράδειγμα μόνο γι’ αυτό. Η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας από τη μια  και η αντίστοιχή της Μακεδονίας – Θράκης από την άλλη, επελέγησαν ως τέτοιες ακριβώς γιατί εξασφαλίζουν σύμφωνα με την μελέτη που κάναμε από κοινού με το Υπουργείο Οικονομίας τη βέλτιστη επιλεξιμότητα στην πραγματικότητα την παραμονή στο στόχο 1 για όλη τη Βόρειο Ελλάδα στην επόμενη διαπραγματευτική περίοδο για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που σε διαφορετική περίπτωση  δεν είναι βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα επιτυγχάνονταν, αν δεν γίνονταν μια τέτοια αρχιτεκτονική στο σύστημα της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης στη Βόρειο Ελλάδα.»
Απλά αναφέρω ότι είναι μνημείο λάθους σχεδιασμού το οποίο πρέπει να διορθωθεί διότι όλες οι χρηματοδοτήσεις, αναπτυξιακές πολιτικές, στρατηγικός σχεδιασμός, γίνονται σε επίπεδα περιφερειών NUTS II και σε επίπεδο Δήμων LAU (Local Administrative Units).  
Προτείνω η ΚΕΔΕ να ζητήσει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την ταύτιση των υπηρεσιών τους με τις υπάρχουσες περιφέρειες που θα συνεχίσουν να υπάγονται στο Κράτος με τα ίδια στελέχη.

Κατανομή πόρων στους Δήμους και με κριτήριο τις κλιματικές ζώνες

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κλιματολογικές ζώνες του ΚΕΝΑΚ. Είναι τέσσερις και χαρακτηριστικές αυτού που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε στην νέα κατανομή των αυξημένων αναγκών των περιοχών. Είναι απλούστατο και έχει να κάνει με τεχνοκρατικά κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ. Άρα ένα προφανές καθαρό τεχνοκρατικό κριτήριο που πρέπει να ενσωματωθεί από την ΚΕΔΕ και υπάρχει και στην πρόταση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

ESCO [εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών]

Χρειάζεται η ενσωμάτωση στην κωδικοποίηση της νομοθεσία των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών. Διότι θα αφορά τους δήμους ουσιαστικά στην χρήση κονδυλίων και εξοικονόμηση πόρων ιδιαίτερα με την εφαρμογή του ΣΕΣ (νέου ΕΣΠΑ). Άλλωστε είναι γενικότερη κατεύθυνση και αναγκαιότητα. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω αλλά είναι χρήσιμο η ΚΕΔΕ να πιέσει με τα τεχνοκρατικά της στελέχη το ΥΠΕΚΑ και να ζητήσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.

                                                   
Ιωάννινα 31-5-13
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Μέλος ΔΣ ΠΕΔ Κοζάνης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης